Na podstawie art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest firma jestem Dorota Juszczyk, z siedzibą przy ul. Kolejowej 47b/78, 01-210 Warszawa tel. 603 792 886, e-mail: osrodek.warszawa5@akademia-ja.pl 
2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Administrator Danych Osobowych, e-mail: osrodek.warszawa5@akademia-ja.pl
3. Dane osobowe są zbierane w celach:
a) związanych z realizacją czynności wynikających z przepisów prawa, 
b) realizacji usługi szkolenia, na które zapisał się uczestnik,
c) do realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy jestem prowadzonej przez Dorotę Juszczyk 
d) realizacji rozszerzonych usług w zakresie i na podstawie udzielonej zgody, w tym przesyłania informacji promocyjnych oraz ofert.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wymienionych w punkcie 3 lit. a-c, w tym wypełnienia obowiązków ciążących na firmie jestem prowadzonej przez Dorotę Juszczyk, w stosunku do klientów i kontrahentów, jak również podmiotów trzecich. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym, obsłudze prawnej.
6. Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz  nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
7. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres korzystania z usług świadczonych przez firmę jestem prowadzoną przez Dorotę Juszczyk, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 
8. Informujemy, że każdej osobie, której dane przetwarzane są przez firmę jestem  prowadzoną przez Dorotę Juszczyk, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 orz art. 20-21 RODO). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W sprawach spornych lub przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez firmę jestem prowadzoną przez Dorotę Juszczyk danych osobowych narusza przepisy RODO, każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Back to Top